Biuro Rachunkowo-PodatkoweKsięgowość na najwyższym poziomie

A A A

Oferta

Moja firma oferuje usługi, które oparte są głównie na Internecie, co pozwala nam na obsługę firm z poza Szczecina. Każdy klient co miesiąc dostaje informacje i przypomnienie o składkach ZUS do zapłaty, zestawienie dotyczące przychodów i kosztów oraz informacje o wysokości podatków i konta na które ma je uiścić. Jeśli jest taka potrzeba wysyłam druki do zapłaty.

 

Księgowość uproszczona dla małych i średnich firm  Zakres usług obejmuje:
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów,
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • przygotowywanie bilansów (ocena działalności),
 • przygotowywani przelewów z opłatami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • archiwizacja dokumentów,
 • pełna obsługa kadrowa, w tym prowadzenie dokumentacji i ewidencji personalnej pracowników,
 • udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • pomoc w redagowaniu podań i odwołań,
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych.
Księgowość pełna dla średnich firm Zakres usług będzie obejmuje:
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja dokumentów,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • sprowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie deklaracji ZUS oraz druków RMUA,
 • sporządzenie sprawozdania rocznego,
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
 • przygotowanie przelewów z opłatami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • archiwizacja dokumentów,
 • pełna obsługa kadrowa, w tym prowadzenie dokumentacji i ewidencji personalnej pracowników,
 • udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • pomoc w redagowaniu podań i odwołań,
 • pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych,
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych.
Pełna obsługa kadrowa Zakres usług będzie obejmuje:
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami pracowniczymi, ustalanie uprawnień do urlopów, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • ewidencjonowanie nieobecności pracowników,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło).
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej Zakres usług będzie obejmuje:
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych: od podatku od czynności cywilnoprawnych, od podatku od spadków i darowizn oraz wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.